Gaur Bhawan Area Statement

Jaisri Shyam Homes Pvt. Ltd.

Gaur Bhawan Area Statement

FLAT NO. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
TYPE 3 BHK 3 BHK 3 BHK 3 BHK 3 BHK 3 BHK 3 BHK 3 BHK 3 BHK 3 BHK 3 BHK 3 BHK 3 BHK
CARPET AREA 981 S.F. 971 S.F. 838 S.F. 1010 S.F. 971 S.F. 837 S.F. 838 S.F. 1050 S.F. 1007 S.F. 925 S.F. 971 S.F. 934 S.F. 973 S.F.
BALCONY 251 S.F. 252 S.F. 110 S.F. 109 S.F. 109 S.F. 91 S.F. 111 S.F. 201 S.F. 257 S.F. 125 S.F. 120 S.F. 119 S.F. 120 S.F.
WALL & COLUMN 45 S.F. 49 S.F. 50 S.F. 54 S.F. 54 S.F. 51 S.F. 49 S.F. 50 S.F. 45 S.F. 52 S.F. 55 S.F. 55 S.F. 53 S.F.
COMMON AREA 372 S.F. 382 S.F. 300 S.F. 352 S.F. 340 S.F. 294 S.F. 300 S.F. 390 S.F. 393 S.F. 331 S.F. 344 S.F. 332 S.F. 244 S.F.
TOTAL S/B.UP AREA 1613 S.F. 1654 S.F. 1298 S.F. 1525 S.F. 1474 S.F. 1273 S.F. 1298 S.F. 1691 S.F. 1702 S.F. 1433 S.F. 1490 S.F. 1490 S.F. 1440 S.F.